Menü Bezárás

Encs Város Önkormányzatának 2006-2010. évi ciklusprogramja

Encs Város Önkormányzatának

2006-2010.

ÉVI

CIKLUSPROGRAMJA

tartalom

A.        AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA ……………………………………………

B.        AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE………………………………………………………

C.        ALAPVETŐ ELLÁTÁSI TERÜLETEK……………………………………………………

 

I.      Városépítés, városüzemeltetés……………………………………………………………

II.     Oktatás, nevelés, közművelődés, média………………………………………………

III.     Egészségügy…………………………………………………………………………………….

IV.     Szociálpolitika…………………………………………………………………………………

V.     Közellátás, ipar, mezőgazdaság………………………………………………………….

VI.     Környezetvédelem……………………………………………………………………………

VII.     Ifjúságpolitika………………………………………………………………………………….

VIII.    Lakáspolitika, helyiséggazdálkodás……………………………………………………

IX.    Sport………………………………………………………………………………………………

D.        A  POLGÁRMESTERI HIVATAL…………………………………………………………..

A.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Az önkormányzat forráshiányos gazdálkodása folytán az ÖNHIKI-s pályázati lehetőséget mindaddig igénybe kell venni, amíg erre lehetőség van. A város saját bevételi forrásának növelése elengedhetetlen. A nehézségek ellenére valamennyi intézménynek legalább az előző év teljesítésének megfelelő nagyságrendben kell terveznie működési bevételét. Ez az ÖNHIKI-s pályázathoz is elengedhetetlen. A bevezetett helyi adók mértéke növelésének lehetőségét évente meg kell vizsgálni a törvényi mértékek és az adófizetők tűrőképességének függvényében. A továbbiakban nagy hangsúlyt kell fektetni a kintlévőségek maradéktalan behajtására. Sok esetben javítani kell a lakossági szemléleten is, gondolva itt az adófizetési morálra. Fontos és jelentős pénzbeszerzési forrás a pályázatok benyújtásával elnyerhető összeg. Ezért kiemelt feladat a pályázati lehetőségek figyelése, megfelelő pályázatok készítése. A pályázati támogatásból finanszírozott beruházásoknál az utófinanszírozási rendszer miatta megelőlegező hitel felvétele szükséges a likviditási gondok elkerülése érdekében.

Fő célkitűzés, hogy valamennyi területen gazdaságos működtetést érjünk el. Elvárás, hogy az intézményrendszer legalább a jelenlegi színvonalon működjön tovább.

Fontos a gazdálkodó egységekkel a mindkét fél számára gyümölcsöző együttműködés kialakítása. Vigyázni kell arra, hogy a megszorítások, intézkedések, a növekedő terhek az intézményekkel való kapcsolatot ne rontsák.

B.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE

Encs város Képviselő-testülete az Önkormányzat működéséről rendeletben Szervezeti és Működési Szabályzatot alkot, melyben szabályozza a Képviselő-testület működését (annak üléseit, az összehívás rendjét), a testület által alkotott rendeletek és határozatok végrehajtását. Meghatározza a települési képviselők jogait és kötelezettségeit, rendelkezik a Képviselő-testület bizottságairól.

Figyelemmel az 1990. évi LXV. törvény rendelkezéseire szabályozza a polgármester, alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző jogait, kötelezettségeit, feladat- és hatáskörét.

Rendelkezik a településrészi önkormányzatok létrehozásának lehetőségéről, a nemzetközi és kisebbségi kapcsolatokról. Meghatározza az együttműködés rendjét és módját a nem önkormányzati szervekkel.

A településrészek helyzetének, gondjainak megismerése érdekében kihelyezett ülést kell tartani, mely kihelyezett ülésen a településrészi közmeghallgatásra is sort kell keríteni. Ülései során Képviselő-testület a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítja, a városi televízió útján azokról rendszeres és élő közvetítést ad.

C.

ALAPVETŐ ELLÁTÁSI TERÜLETEK

A település életét meghatározó alapvető ellátási területeken a megszorító központi gazdasági intézkedések, a város társadalmi-gazdasági helyzete változtatásokra kényszerítik a Képviselő-testületet.

A várható negatív hatásokat egy széles körben egyeztetett, konszenzuson alapuló feladatterv készítésével lehet csökkenteni.

A területi feladatokat is ellátó intézmények a város szerves részét képezik, szorosan kapcsolódnak a település életéhez, szerepköréhez, hiszen mind az ott dolgozók, mind az igénybevevők jelentős része a város polgára.

i.

Városépítés, városüzemeltetés

Encs Város az Abaúji-térség központja mind közigazgatási, mind kulturális-oktatási szempontból. Ezen vezető szerepkör megtartása és pozíciójának erősítése az elsődleges cél.

Alapfeladat a városban élő emberek életkörülményeinek javítása. Egy város komfortfokozatát és az ott élők komfortérzését a település fejlettsége és a településüzemeltetés korszerűsége határozza meg.

Hazai és Uniós pályázati támogatásokkal mindent meg kell tenni az új munkahelyek teremtése érdekében. A közmunkaprogramot hatékonyan kell működtetni a városrészek és a központi település fejlődése érdekében egyaránt.

Infrastruktúra

– Belterületi úthálózat, járdák folyamatos évenkénti ütemezett felújítása;

– Parkolási gondok enyhítése, fizetőparkolási rendszer bevezetése, új forgalomtechnikai terv készítés, különös figyelemmel a zöldterületek megóvására,

– Meglévő kerékpárutak felújítása; egységes az országos rendszerhez kapcsolódó új kerékpárutak építése,

– Csapadékcsatorna hálózat folyamatos karbantartása;

 • – A vasúti pályatesten egy új átkelő létrehozása a városi forgalom tehermentesítése céljából
 • – Játszóterek felújítása, újabbak létesítése
 • – helyi közlekedés bevezetése akár önkormányzati szállítójárművek beszerzésével is, időskorú polgáraink segítésére.

– a szakrendelések számának bővítése.

Építészeti fejlesztések

– A településfejlesztési koncepció és a településrendezési terv által meghatározott ütemezett városfejlesztés megvalósítása a helyi vállalkozások minél szélesebb körű bevonásával.

– Meghatározó középületek /pl.: Abaújdevecseri kastélyok/ funkcióval való ellátása; Múzeum, Kézművesház, idegenforgalmi szálláshely elhelyezése;

– Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója, a tárgyi eszközök korszerűsítése;

– Közintézmények mozgás korlátozottak által történő megközelítésének kiépítése;

– Városüzemeltetési géppark folyamatos felújítása, korszerűsítése;

– Szakmunkásképzõ Intézet korszerûsítése illetve a pályázati lehetőségek függvényében új épületben elhelyezése;

– Telekalakítás;

– Ipari Park fejlesztése;

– Szociális bérlakás-program folytatása;

– Településrészek minél nagyobb integrálódásának elõsegítése;

 • – Piac és vásárterület korszerûsítése, fedett vásárcsarnok kialakítása;
 • – Művelődési Ház korszerűsítése, átalakítása, illetve új épületben való elhelyezése

Egyéb feladatok

– Vezető térségi szerepkör felvállalása és magas szintű ellátása minden területen;

– Civil szervezetek gerjesztése, összefogása, segítése;

– Ipari Park működését biztosító szervezet ( Kft. ) létrehozása;

– Településrészek egyenletes, a városközpont fejlesztéséhez igazodó fejlesztése az egységes kisvárosi kép kialakításáért,

– Színvonalas ünnepségek, programok, kiállítások szervezése;

– Ifjúság politika megerõsítése, a GYIÖK térségi szinten történő újjászervezése

 • – Tourinform Iroda térségi szerepkörének erõsítése; a Lieder programmal a Hernád idegenforgalmi lehetőségeinek továbbfejlesztése,
 • – A helyi média fejlesztése
 • – A közbiztonság javítása, jó kapcsolat ápolása a rendészeti szervekkel, a polgárőrség átalakítása
 • – A történelmi egyházak, civil és társadalmi szerveztek támogatása,
 • – Kisvároshoz illő zöldterület és temetőgazdálkodás

II.

Oktatás, nevelés, közművelődés, média

A jelentős gazdasági, társadalmi változások a társadalmi különbségek elmélyüléséhez vezettek. Térségünkben ennek egyik fontos oka a képzettségi szint alacsony volta. Tehát a felemelkedés fontos területe az oktatási rendszer jó kihasználása, fejlesztése lehet. Az Európai Unió munkaerőpiacán csak úgy állhatjuk meg a helyünket, ha a képzettség terén versenyképesek leszünk. Az iskolai képzés minőségére nagy hangsúlyt kell fektetni.

Az iskolákban a régi, hagyományos nevelő-oktató munka mellett az esélyteremtésnek, az esélyegyenlőségre törekvésnek is nagy szerep jut. Az intézményeknek biztosítaniuk kell minden tanuló számára a minőségi, magas színvonalú oktatás elérését.

Az intézményhálózat kiépítettsége a szellemi tőkét jeleníti meg. Megléte vagy hiányossága az életminőségre is hatással van. Feladatuk, hogy felkészítsenek a gazdasági-társadalmi életben való szerepvállalásra (humán erőforrás).

Az esélyteremtés során fel kell ismerni a tanulók tanulási nehézségeit és csökkenteni kell az iskolai kudarcokat. A gyereket ösztönözni kell arra, hogy tanuljon. A sikerorientált iskola megteremtése érdekében a képességfejlesztésre kell fektetni a hangsúlyt, az értékelés alapjának is ezt kell tekinteni.

hátrányos helyzetű és roma tanulók felé nagy figyelmet kell fordítani. A felzárkóztatás érdekében megfelelő módszereket, teljesíthető minimum követelményi szintet kell kitűzni.

Hangsúlyos a gyermekközpontú pedagógia gyakorlása, ahol cél az elérhető és a kezelhető mennyiségű ismeretek teljesítésére való törekvés.

Az intézményekben tervszerű továbbképzési program segítségével fel kell készülni a hatékony esélyteremtés módszereire (kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés stb.).

A nevelés terén el kell érni, hogy az ebben résztvevő felek (szülő, gyermek, társadalom, pedagógus) hatékonyan együttműködjenek. Intézményeinkben a minőségfejlesztési programok alapján kiépült minőségbiztosítási rendszerben egységbe foglalt értékelési, mérési, ellenőrzési rendszer gyakorlati alkalmazása, érvényre juttatása a cél.

A tárgyi feltételek terén jelentős segítséget nyújtanak a pályázatokon elnyert összegek. Az elkövetkező időben is törekedni kell arra, hogy ezeket a pályázati lehetőségeket optimálisan, a fejlesztés céljaira tudjuk fordítani.

EU-s és kormányzati pályázatok révén remélhetőleg az intézmények épületeink korszerűsítésére is lehetőség nyílik. Kiemelt cél a Kazinczy iskola tanterem igényének kielégítése és a Petőfi iskola aulájának mielőbbi megvalósítása. Erre terveket, ütemezést kell készíteni. Ezáltal érhető el a színvonal megtartása és a zavartalan munkavégzés biztosítása, mely együttes érdeke  a pedagógusoknak,  a tanulóknak, a városnak és a térségnek.

Hiszen a térségi központ szerepének felvállalása e területen is elengedhetetlen. Szakmailag és más területen is kötelességünk segíteni Abaúj oktatási életét.

Át kell tekintenünk a hatékony intézményi működést. Meg kell vizsgálnunk az iskolatársulások és a bejáró tanulók befogadásának gazdaságos arányait.

A gazdálkodás során fegyelmezett költségvetési politikára van szükség az oktatás és a közművelődés terén egyaránt.

Az óvodaAz óvoda az iskolára való intézményi felkészítés színtere, a 3-5 éves korosztály körében.

A korosztály életkori sajátossága a játéktevékenység dominálása. Ezen keresztül lehet nevelni, formálni a kicsiket. Az óvodai nevelés országos alapprogramja meghatározza a nevelés fő területeit, ennek alapján kell folytatni a munkát.

fejlesztő csoportok lehetőség szerinti létrehozásával az óvoda pedagógusai az esélyegyenlőség elérésére törekednek. A hátrányos helyzetű óvodások iskolára való felkészítéséhez speciális eszközöket, módszereket kell alkalmazni. Ebe a munkába be kell vonni aktívan az intézményi keretek között működtetett szakszolgálatot is.A tárgyi feltételek terén e ciklusban vár megoldásra a településrészi tagóvodák helyzetének javítása.

A tanulási nehézségekkel, magatartászavarokkal küzdő gyermekek számának növekedésével felértékelődik a szakszolgálat feladata. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, logopédiai, pszichológiai ellátás fejlesztésére van szükség. Erre minden intézményünkben nagy az igény.

 

Középfokú oktatásEmelni kell a szakképzés szintjét. Bár a rendszertől gyors változás nem várható el, fel kell készülni a megújulásra. Alkalmassá kell tenni a szakképzést a fejlesztési igényekhez alkalmazkodó rugalmas képzési, átképzési formák megvalósítására. A képzést a középvállalkozások igényeihez kell igazítani. Az „életfogytig tartó tanulás” jegyében a felnőttképzésbe be kell kapcsolódni. A továbbképzések, tanfolyamok, átképzések befogadását is lehetővé kell tenni.

Nagy gondot kell fordítani a vezetők és gyakorlati oktatók rendszeres továbbképzésének segítésére.

Kötelező felvételt biztosító iskola lévén az intézmény keretei, befogadóképessége lassan kicsi lesz, ezzel nagy terhet ró a városra. A térségi központként azonban ezt a hálátlan feladatot is vállalnunk kell.

Jó az együttműködés a város megyei fenntartású intézményével. Ezt a kapcsolatot továbbra is őrizni kell.

A képviselő-testület kinyilvánítja: hogy a pénzügyi helyzetének rendeződésekor a megyei fenntartásra átadott intézmények városi fenntartásba való visszakerülését kezdeményezni fogja.

Ezen célt szolgáló első lépés a szorosabb, élőbb kapcsolat kialakítása, a város vérkeringésébe való egyre fokozottabb bevonás.

KözművelődésA város életének fontos közösségi színtere a közművelődés. Hagyományainak ápolása, természeti, művészeti értékeinek kihasználása, önszerveződő és szervezett közösségeinek támogatás a jövőben is feladat. A kiemelt és már hagyományosnak tekinthető rendezvények újszerű, friss szemléletű szervezése fontos.

Emellett el kell érni, hogy a város lakói hozzájuthassanak a kulturális szolgáltatás különböző formáihoz, és ezért ne kelljen más városokba menniük.

Az ágazatnak a helyi lehetőségeket ki kell használnia.

A kulturális élet finanszírozása a pályázatok, valamint támogatók által javítható. Az önkormányzat a közművelődés terültén is felvállalja a regionálitást. A Művelődési Központ és Könyvtár decentrum szerepet tölt be, melyet erősíteni kell. Segítséget nyújt a környező települések közművelődési programjainak szervezésében. Szakmai és technikai szolgáltatása emeli Abaúj kulturális életének színvonalát. Kiemelt cél a még színvonalasabb kulturális programok biztosítása minden korosztály számára.

A feladatok magas színvonalon való elvégzéséhez szükség van a tárgyi feltételek javítására. A jelenlegi Művelődési Központ és Könyvtár épülete a város megnövekedett lakossága számára kicsi. Nincs megfelelő színházterme. Nagyobb rendezvények nem szervezhetők csak más városi intézményben. A könyvtár széttagoltsága, zsúfoltsága könyvtári foglalkozásokat nem tesz lehetővé.

A ciklusban megoldásra váró probléma egy új közművelődési komplexum építése, vagy a jelenlegi korszerűsítése, bővítése, megfelelő átalakítása szükséges.

MédiaA média területén a lakosság objektív tájékoztatása érdekében létrehozott közalapítvány önállóan, megfelelő színvonalon működteti a televíziót és a helyi újságot. A civil szervezetek segítségével sokrétű tájékoztatást kell biztosítani a város polgárai felé. Teret kell adni a közösség szerveződési és közéleti gondolatok megjelenésének.

III.

Egészségügy

Az önkormányzat az egészségügyi ellátásra vonatkozó feladatait a Területi Egészségügyi Központ keretében látja el. A felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat többségében vállalkozásban működik, a szakellátásban is egyre inkább vállalkozó szakorvosok tevékenykednek.

Az önkormányzat az egészségügyi szolgálatot a tárgyi feltételek biztosításával segíti, a működtetés az önálló intézmény, a TEK által, normatíva alapú OEP finanszírozással történik.

Az egészségügyi ellátás javítása érdekében  jelentős lépéseket tett az intézmény. Az OEP által támogatott szakrendelések száma jelentősen növekedett. Nem teljes azonban az ellátás. A ciklus feladata az akadálymentesített központi rendelőben felszabadult rendelők szakrendelésekkel megtöltése, a Kossuth utcai gyermekorvosi rendelő rekonstrukciójával egyidejűleg komplex egészségház kialakítása, az épület udvarának megfelelő hasznosítása, pl. játszótér kialakítása.

A pontos diagnosztizálás és az alapos munka érdekében korszerű eszközök beszerzése elengedhetetlen az orvosi munka segítésére. Ebben szintén pályázatok útján tudunk előrelépni.

A betegségek gyógyítása mellett fontos szerepet kap a megelőzés. Az egészségmegőrzés érdekében több szakterülettel kell összefogni. Jelentős feladat vár az oktatási intézményekre.

A sport, az egészséges életmód népszerűsítése a lakosság körében társadalmi összefogást kíván.

Ügyeleti ellátás kistérségi feladattá nőtte ki magát, melyek ellátását az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében együttműködve veszik igénybe az önkormányzatok.

A ciklusban megoldásra váró feladat a mentőállomás korszerűsítési, esetlegesen esetszobával való bővítési lehetőségeinek feltárása, kihasználása. A kor elvárásainak megfelelő mentőállomás és az ügyeleti ellátás együttműködésével a sürgősségi és ügyeleti ellátás is jóval hatékonyabban kerülhetne ellátásra.

IV.

SZOCIÁLPOLITIKAA szociálpolitika feladata, hogy elősegítse a jövedelem-egyenlőtlenségek mérséklését.

A helyi politika “egyik kulcskérdése” a helyi-egyéni szociális problémák kezelési feltételeinek kidolgozása, megvalósítása.

A nagyarányú munkanélküliség fokozott mértékben hozta és hozza hátrányos helyzetbe a várost.

A lakosságban a nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesülők aránya fokozatosan növekedik.

A közösség jelentős %-a cigány származású. A cigány családoknál a gyermekszám az átlagos felett van. Körükben nő a hátrányos és halmozottan hátrányos családok száma.

szociális feszültségek növekedésével a szociálpolitikai tevékenység, a szociális ellátás biztosítása egyre nagyobb gondot jelent az önkormányzatnál.

A hivatali munkán belül mind az ügyek mennyiségét, mind pedig a pénzügyi vonatkozását illetően a szociálpolitikai tevékenység előtérbe került.

szociális törvény egységesen és átfogóan szabályozza a szociális ellátásokat.

segélyezés összetételében bekövetkezett eltolódások jelzik a támogatásra szorulók körének változását.

Az anyagi támogatásokkal kapcsolatos ügyekben a Polgármesteri Hivatal látja el a teendőket.

A rászorultak ellátásában a Gondozási Központ és Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat játszik fontos szerepet.

A lakosság szociális biztonsága azonban kizárólag jövedelemkiegészítő pénzbeli ellátások révén nem teremthető meg. A hátrányos helyzet nemcsak az alacsony jövedelemmel és a rossz fizikai életkörülményekkel mérhető, megítélésében szerepet kaphat az életkor és az egészségi állapot is.

A pénz formájában nyújtott támogatások mellett az önkormányzat nagy figyelmet fordít a szociális szolgáltatásokra is.

A város szociális ellátórendszerének elemei kiépítettek, egyre nagyobb az igény ezen rendszer kistérségre történő kiterjesztésére. A szolgáltatásokat azok az egyének, családok veszik igénybe, akik a társadalmi, gazdasági körülmények, illetve koruk és egészségi állapotuk miatt nem képesek saját erőből önmaguk létfenntartásáról, mindennapi életvitelükről gondoskodni.

Az ellátások területén célszerű az un. természetbeni juttatások előtérbe helyezése.

Továbbra is érvényt kell szerezni a lakossági kérésnek, mely szerint támogatást az kapjon, aki a maga és családja boldogulásáért a tőle telhetőeket megteszi, de mégis nehéz anyagi körülmények között él. A környezettanulmányok készítése elengedhetetlenül szükséges abban az esetben ha a család életvitele, életszínvonala nem tükrözi a szociális rászorultságot.

Továbbra is célszerű egyes támogatási formák megtartása a szociális előirányzat terhére:

 • – rászoruló tanulók tanszertámogatása
 • – Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban való részvétel
 • – étkeztetési támogatás
 • – rászorultságtól függő gyógyszertámogatás
 • – szeretet nap költségeinek vállalása.

Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány keretén belül tovább kell működtetni a szociális földprogramot, de a részvétel feltételeit szigorítani szükséges.

szociális szolgáltatások létrehozásának, működtetésének elsődleges célja, hogy segítségükkel a rászoruló – saját erőforrásainak mobilizálásával – képes legyen életfeltételeit megteremteni.

Jelentőségét az adja, hogy a személyes gondoskodás révén a lehető legtovább élhet megszokott környezetében, illetve oda-vissza kerülhet, így társadalmi integrációja megőrizhető. Amikor pedig már otthoni körülmények között ellátása nem biztosítható, szükségleteinek, igényeinek, a társadalom teherbíró képességének és elvárásainak is megfelelő színvonalú, e célra létrehozott intézményben kapja meg a szükséges segítséget.

Gondozási Központ és az Idősek Ápoló és Gondozó Otthona is nagy segítséget jelent, az ilyen jellegű gondnok enyhítésében.

A szociális ellátások odaítélése során a legszigorúbb, legkövetkezetesebb, legkörültekintőbb feltételeket kell kialakítani.

A szociális ellátások terén is indokolt a pályázati lehetőségek kihasználása. Az intézményi ellátásokat a lehetőségekhez mérten tovább kell fejleszteni.

Mind a szociális ellátás, mind a foglalkoztatás-politikai feladatok ellátása terén továbbra is figyelembe kell venni a közcélú-közhasznú foglalkoztatás lehetőségét.

V.

Közellátás, ipar, mezőgazdaságA rendszerváltást követően a piacgazdaságra való áttérés jelei talán leghamarabb a kereskedelemben jelentkeztek. Tényleges befektetőkön túl, az időközben munkanélkülivé váló lakosság egy része is e területen keresett megélhetést.

A város élelmiszerkereskedelemben ellátott, és az iparcikk szakmában is bőséges az árukínálat. Vendéglátás terén hiányzik egy színvonalas 100 főt meghaladó férőhelyes étterem, ami a különböző rendezvények lebonyolításához szükséges lenne. Támogatandó cél a mai kornak megfelelő modern építőanyag kereskedések kialakítása is.Fontos a szolgáltató ipar fejlesztése, különös tekintettel a háztartási gépek, valamint híradástechnikai eszközök javítására.

Kereskedelmi szolgáltatás terén célként kell megjelölni a helyi vállalkozók bevonását a meglévők fejlesztésének elősegítését.

Törekedni kell a helyi gazdasági tevékenység fejlesztésére és arra, hogy az itt képződő nyereség itt kerüljön felhasználásra.

mezőgazdaság – főleg térségünkben – az egyik fő megélhetési forrás. Fontos feladat tehát, hogy az ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat támogassuk. Az elmúlt években – sajnálatos módon- a gyümölcsök (Barack, málna, szeder stb.) felvásárlási ára a piaci árakhoz képest irreálisan alacsonyak voltak. A gyümölcsültetvények tulajdonosainak nagy része városunk polgára, ezért is fontos és sürgős feladat lenne a probléma megoldása.

Az ipar területén elsődleges és legfontosabb szempont az Ipari Park fellendítése. Törekedni kell arra, hogy a város illetve annak környékén tevékenykedő vállalkozók számára ezt a területet ideálissá tegyük cégük letelepedéshez.

VI.

Környezetvédelem

Városunkban veszélyt jelentő környezeti források nincsenek, de a civilizációs ártalmak itt is jelentkeznek, ezért tervszerűen óvni, védeni kell élő környezetünket.

Kiemelten szükséges foglalkozni a hulladék-lerakóhely rekultiválásával.

A köztisztasági és közterületi rendeletnek érvényt kell szerezni.

szélvédő és belterületi erdők állapotát rendszeresen vizsgálni és értékelni kell. A kiöregedett, elpusztult, tönkretett faállomány letermelését és rendszeres pótlását szakember által elkészített tervek alapján el kell végezni.

Be kell vonni a lakosságot a helyi környezetvédelmi, városszépítési és megóvási feladatok végrehajtásába. Elő kell segíteni mindazon szervezetek és szerveződések létrejöttét, működését, melyek képesek maguk köré tömöríteni a lakosságot, sajátjuknak érzik a tiszta várost. Támogatni és ösztönözni kell, hogy oktatási intézményeinkben tovább erősítsék a környezetvédelmi nevelést.

A környezet- és természetvédelem területén szükséges, legfontosabb teendők:

– A teljes közigazgatási területen egy átgondolt egységes zöldfelület gazdálkodási rendszer működtetése

– Környezeti-teljesítmény Minősítési Rendszer folyamatos működtetése

– Környezet szemléletű irányítás kialakítása

– Hernád menti Tájvédelmi Körzet létrehozásának támogatása, elősegítése;

– Hernád körüli területek turisztikai célú hasznosítása;

– Encsi Szabadidő Központ létrehozása;

– A település területén lévõ temetõk rendezése;

– Zöldfelületek /park, közkert/ funkcióinak meghatározása és fejlesztése;zöldfelületek védelme;

– Játszótér program kidolgozása és végrehajtása;

– Épített és természeti értékeink ápolása, fejlesztése;

– Szilárd kommunális hulladéklerakó második ütemének megépítése;

– Illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultivációja;

– Nyilvános illemhelyek kialakítása és üzemeltetése.

 

VII.

Ifjúságpolitika

A város ifjúságpolitikai koncepcióját ki kell alakítani. A már megkezdett munkát folytatni szükséges.

Mintegy kétezer gyermek részesül ellátásban oktatási-nevelési intézményeinkben; számottevő a középfokú oktatásban más településeken résztvevők és a szakképzésbe, felsőfokú szakképzésbe bekapcsolódó fiatalok aránya. Változatos oktatási intézményhálózatunk lehetőséget nyújt a differenciált képességfejlesztésre, a város egyéb intézményei programjaikkal ezt jól kiegészítik (kiegészíthetik), így a gyermekek és szüleik bízhatnak benne, érdemes a pályaválasztást a helyi tanulási, sportolási, művelődési, szórakozási lehetőségekre alapozni.

Önkormányzatunk elsősorban ezért, a felnövekvő ifjú nemzedék érdekében törekszik a város intézményhálózatának megerősítésére és szakmailag igényes működtetésére. Ösztönözzük a tehetségfejlesztő programokat, de fontosnak tartjuk a felzárkóztatás eredményességének javítását is.

Speciális figyelmet, sokrétű segítséget érdemelnek a továbbtanuló fiatalok. A jövőben áttekinthetőbb képet kell nyújtanunk nekik a körzetbeli elhelyezkedési lehetőségekről, Encs és körzete gazdasági perspektíváiról. Számítunk a gazdálkodó szervezetek, intézmények vezetőinek tudatos és hatékony ifjúságpolitikájára, amelyben mindannyian kölcsönösen érdekeltek vagyunk. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók számára a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton keresztül nyújtunk támogatást. Segíteni kívánjuk ezáltal a hallgatókat, enyhítve azokat a terheket, melyek a továbbtanulók családjaira nehezednek.

Kiemelt cél a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat akár kistérségi szintre emelt újjászervezése, tartalommal megtöltése. Fontos feladat a közösségi hely biztosítása az ifjabb korosztály számára.

A fiatalok városban tartásának esélyét minden lehetséges módon és eszközzel segíteni kell.

VIII.

Lakáspolitika, helyiséggazdálkodás

Elérendő cél, hogy az önkormányzati lakások elsősorban szakemberek elhelyezésére, valamint a fiatalok letelepedésének elősegítésére álljanak rendelkezésre.

A növekvő – ilyen irányú – lakásigény következtében további szociális bérlakások építése válik szükségessé. Ehhez a jövőben is maximálisan ki kell használni az erre irányuló támogatásokat.

Az önkormányzatnak – pénzügyi helyzete rendeződésekor, annak függvényében- meg kell teremtenie a helyi lakáshoz jutás támogatásának alapjait (első lakáshoz jutók támogatása, kedvezményes telekjuttatás stb.).

Az önkormányzati tulajdonban maradó lakások állagmegóvására  a lakásbérleti díjakból befolyó bevételekből felújítási alapot kell képezni.

IX.

Sport

A sportkoncepció és a sporttörvény mentén át kell gondolnunk törekvéseinket. Fejlesztési tervben kell megfogalmaznunk a célokat, és azok elérésének eszközeit.

Továbbra is minden korosztályra gondolnunk kell a testmozgás terén az óvodástól egészen a felnőttekig.

Első lépésben a már megteremtett intézményi hátteret kell megfelelő színvonalon fenntartani. Törekedni kell arra, hogy sportlétesítményeink optimálisan ki legyenek használva.

Mint más területen, a sportban is vezető szerepet tölt be városunk. Sportcentrummá fejlesztéséhez megvannak az adottságai. A tárgyi feltételek megteremtése mellett folyamatosan működik a Bozsik program és a Focisuli. Az oktatási intézmények vezetői által az utánpótlás nevelésben előremutató sporttagozat beindításának lehetősége is megfontolásra érdemes.

Városunk sport clubjában több szakosztály működik. A finanszírozáshoz minden lehetséges eszközt – költségvetési támogatás, pályázat, szponzorok – fel kell kutatni.

A szabadidős rendezvények szervezésének feltételei még mindig kedvezőtlenek. Arra kell törekedni, hogy széles rétegeknek legyen lehetőségük a testmozgásra. A mindenki által hozzáférhető, több sportpályát  ( kosárlabda, kézilabda, kispályás foci ) magába foglaló Sporttelep kialakítása fontos feladat.

A város testvérvárosi kapcsolatainak kihasználása sport terén is elindult. A jövőben szorgalmazni kell a kapcsolat bővítését.

X.

Kistérségi Társulás

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény alapján, annak mellékletét képező kistérségi lehatárolás szerinti 35 önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező többcélú társulást hozott létre határozatlan időre a kistérség területének összehangolt fejlesztésére, a térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására Encs város gesztorságával.

Ezen társulás a közös célok hatékony és eredményes ellátása érdekében az alább felsorolt feladatok közös ellátására vállalt kötelezettséget:

-oktatás, nevelés

-egészségügyi ellátás

 • – szociális és gyermekjóléti ellátás
 • – területfejlesztés
 • – belső ellenőrzés
 • – mozgókönyvtári szolgáltatás.

További igazgatási és közszolgáltatási tevékenységek folyamatosan, fokozatosan a feltételrendszer megteremtésének függvényében kerülnek megszervezésre. Ezek a következő területeken manifesztálódhatnak:

–     környezet és természetvédelem, hulladékkezelés, szelektív hulladékgyűjtés

 • – diáksport feladatok szervezése
 • – közös mikrotérségi és kistérségi pályázatok készítése
 • – esélyegyenlőségi program megvalósítása
 • – ivóvízellátás, vízgazdálkodás, bel- és csapadékvíz elvezetés
 • – bűnmegelőzés
 • – ifjúsági referensi feladatok
 • – közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
 • – kommunális szolgáltatások
 • – területrendezés
 • – turizmus és idegenforgalom fejlesztése
 • – szabálysértési igazgatás, birtokvédelem
 • – közös közmunkaprogramok, szociális alapellátások és szakellátások kistérségi szintre emelése
 • – önkormányzati intézmények közös kistérségi szintű pályázatokkal való fejlesztése
 • – kistérségi romaszakképzés és felzárkóztatási programban való részvétel

és még sorolhatnánk tovább a széles palettát.

Mindez mutatja, hogy előremutató, sokrétű fejlődés az élet minden területén csak kistérségi összefogással valósítható meg. Az uniós pályázatokon való részvételnek szintén együtt, összefogva képesek megfelelni a települések. Az Encs gesztorságával tevékenykedő társulás a térség felemelkedésének kulcsa lehet ha az önkormányzatok megfelelően sáfárkodnak a lehetőségekkel. A megkezdett fejlődési irányt követni és erősíteni kell.

E.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL

A demokrácia és a jogállamiság csak erős, jogszerűen működő önkormányzat közreműködésével valósulhat meg.

Az önkormányzat a városi közélet szerves fejlődésének letéteményese, melyben jelentős szerepet kapnak a civil szervezetek, és az egyes állampolgárok aktív szerepvállalása

Eleget kívánunk tenni a város polgárai azon igényének, mely az önkormányzattól közszolgáltatást, infrastrukturális és szociális ellátást, korszerű ügyintézést, azaz Encs város kiegyensúlyozott életének biztosítását várja.

A Polgármesteri Hivatal feladata egyrészt a központi és helyi jogszabályok alkalmazása és végrehajtása, másrészt településünk közéletének szervezése, lakosságunk szolgálata.

A hivatal operatív, szervező és végrehajtó szerepet tölt be.

Ennek megfelelően feladata:

– a képviselő-testület (bizottságok) döntéseinek szakszerű és jogszerű  előkészítése,

– a hozott határozatok önálló és felelős végrehajtása,

– a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörei gyakorlásában való szakirányú és technikai közreműködés,

– a testületi szervek működésének információs, adminisztrációs (ügyviteli) és technikai kiszolgálása és

– a lakosság részére közigazgatási szolgáltatási feladatok ellátása.

Ezt a célt támasszák alá a belső szabályzatok, különösen a hivatal szervezeti és működési szabályzata, mely a takarékosság és hatékonyság követelményének szem előtt tartásával foglalja rendszerbe a hivatal szervezetének és működésének előírásait, a hivatali egységek, szervezeti pozíciók jogállását, feladatköreit, egymáshoz való viszonyát és működésének alapvető elemeit.

Encs, 2006. december 6.

Megszakítás