Menü Bezárás

VÁROSI ÜNNEPSÉG SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE

Átadásra kerültek a városi kitüntetések és díjak.

 

Szent István tiszteletére Encs Város Önkormányzata ünnepséget szervezett a Millenniumi parkban.

  
Az ünnepi szónok Dr. Orosz Atanáz görög katolikus megyés püspök volt.

Az új kenyeret Baksy Mária református esperes asszonnyal áldotta és szentelte meg.
A rendezvényen részt vett a lengyel testvérváros Kapno delegációja Krzysztof Godek alpolgármester vezetésével, aki Mikola Gergely encsi polgármesterrel szegte meg az ünnepi kenyeret.
  

A felvidéki művészek, Zsapka Attila, Sipos Tibor és Farnbauer Péter megzenésített verseit követően átadásra kerültek Encs város kitüntetései és díjai.
Elsőként Encs város Képviselő-testülete Szent István Díjat adományoz Pacsai János görögkatolikus esperesnek.

Encs város görög katolikus esperes-parókusa a közösség összefogása érdekében végzi lelkipásztori munkáját, a keresztény hitélet szolgálatában fáradhatatlanul és szeretetteljesen tevékenykedik, a keresztény ifjúság nevelése terén szerez elévülhetetlen érdemeket. Encsi parókusi tevékenysége méltán jogosítja fel a kitüntető címre. Gyermekkorát Rakacán és Gadnán töltötte, a Cserehát szívében, vallásosságáért üldözött családi harmadik gyermekeként. Teológiai tanulmányait a nyíregyházi Hittudományi Főiskolán és Rómában végezte. Pappá szentelése előtt kötött házasságot az encsi származású Mázik Mónikával, akivel három gyermeket nevelnek. Nyíregyházi és sajószentpéteri szolgálati helyei után 2014-től encsi parókusként Fügöd, Abaújdevecser, Forró, Fáj, Méra egyházközségek lelkipásztori feladatait is ellátja. Városunkba kerülve fáradhatatlan lendülettel vetette bele magát a közösségi élet szervezésébe. A nevelőszülői hálózat kiépítésének egyik fő mozgatórugója lett. Lankadást nem tűrő kitartással készítette egymás után a pályázatokat, melyek pozitív elbírálása után számtalan képzést, lelki- és családi napot, koncertet szervezett közösségének. Néhány éve Fügödön az ő irányításával hoztak létre egy közösségi házat és kápolnát. Bátor lépéseket tesz a városi cigány közösség előrelépéséért. Minden éven zarándoklatot szervez a különböző Mária-kegyhelyekre. Templomában énekkart alapított, térségi hittanversenyeket szervez, szabadidejében focizik a fiatalsággal, s még számtalan közösségi programmal igyekszik megszólítani városunk azon keresztényeit, akik korábban nem jártak rendszeresen az Isten házába. Fontos kötelességének érzi az idősek lelki gondozását is, a két encsi idősotthonban kéthetente misézik, gyóntat, vigaszt nyújtva a megfáradt embereknek. Esperesként tíz csereháti parókia gondja, baja nyomja a vállát.

„Encs Város Közoktatásáért” elnevezésű helyi kitüntetést kap 2021. évben Maier Reimond, a Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára.

Maier Reimond Erdélyből származik, ahonnan hozta magával és magában személyes és közösségi múltját, eleinek mérhetetlen gazdaságú hagyományvilágát, szellemi kincseinek gazdag tárházát. Szüleitől életre szóló útravalót kapott: hazaszeretetet, tiszteletet, alázatot, tánc iránti rajongást és Istenbe vetett hitet. Táncművészeti főiskolán mélyítette el tudását. Rendkívüli egyéniség, igazi virtuóz, aki magas színvonalon tanítja a néptáncot. Pályafutását elhivatottság, a gyermekszeretet, az igényesség jellemzi. A tanítási óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, a gyermekekkel szemben támasztott igényesség hatja át. Szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával igazodási pontot jelent számukra, egész életén át ható hiteles, követendő értékmintát ad. Kiváló szaktanári munkáját számtalan versenyeredmény is megkoronázza. Minden évben országos és nemzetközi versenyek győzelmeivel a siker ízét ismerteti meg a gyermekekkel.

Tanítványai fellépései felejthetetlen élményt nyújtanak a városi ünnepségeken.

Lelkiismeretes, példaértékű pedagógiai tevékenysége méltó elismerést érdemel.

„Encs Város Közoktatásáért” elnevezésű helyi kitüntetést kap 2021. évben Malinkóné Molnár Ágnes, az Encsi Váci Mihály Gimnázium tanára.

Malinkóné Molnár Ágnes 39 éve tanít az encsi gimnáziumban. 1983-ban szerzett matematika-fizika szakos diplomát Debrecenben. Már utolsó évesként elkezdett tanítani iskolánkban, ahol azóta is dolgozik. 2010-ben szakközgazdászi diplomát is kapott. Így a matematika és a fizika mellett közgazdasági szakmai tárgyakat is oktatott.

Munkáját a pedagóguspálya iránti elhivatottság jellemzi. Fontosnak tartja, hogy diákjai megszeressék az általa tanított tárgyakat. Tanítványait közép- és emelt szintű érettségire Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre készíti fel.

Hét nappali és három levelező tagozatos érettségiző osztálynak volt osztályfőnöke, érettségi vizsgabizottság elnöke, szakmai vizsgaelnök, munkaközösség vezető.

Oktatásszervezői feladatokat lát el a Szent Benedek Technikum encsi telephelyén.

Mentorál hátrányos helyzetű diákokat, a „Kiváló tanuló-mentor pár mentora” címet is elnyerte.

Két felnőtt gyermeke van, akik szintén az encsi gimnáziumban végeztek. Eszter pszichológus, Balázs pedig körzeti orvos.

„Encs Város Közoktatásáért” elnevezésű helyi kitüntetést kap 2021. évben Sándor Istvánné, az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója.

Sándor Istvánné, Olejnyik Zsuzsanna 1981-ben szerzett tanítói diplomát Nyíregyházán. Pedagóguspályáját az encsi Kazinczy Ferenc Általános Iskolában kezdte, és a mai napig ennek jogutód intézményében, az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskolában folytatja. 40 éves pedagógiai pályafutása az encsi oktatási intézményekhez kapcsolódik. Munkája során sok generáció került ki a kezei közül, köszönhetik neki, hogy megismerhette a betűk és a számok rejtelmes világát. Szívügye az alsó tagozatos diákok nevelése-oktatása. Következetes, empatikus tanító, akire biztosan számíthatnak diákjai és azok családjai. Megragad minden lehetőséget a gyermekek nevelésére. Mindig nagy gondot fordított a saját pedagógiai kompetenciáinak fejlesztésére. Kezdeményezőkészsége, az új módszerek iránti nyitottság és rugalmasság jellemzi pedagógiai tevékenységét.

A tanulók szüleivel közvetlen kapcsolatot ápol, munkatársaival eredményesen dolgozik együtt. Méltán vívta ki kollégái, tanítványai és szüleik megbecsülését.

Encs Városért a Közösség Szolgálatában kitüntetésben részesül Gyuricza Lászlóné, az Encsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának munkatársa.

Felsővadászi és miskolci tanulmányai után ipari tervező-közgazdász diplomát szerzett. Egy gyermeke van, akit férje halála után egyedül nevel.

1989-től a Városi Tanács kötelékében kezdte meg tevékenységét. Ezt követően 1993-tól lett a Gondozási Központ munkatársa gazdaságvezető munkakörben. Mivel a feladatok átkerültek, így 2015-től az Encsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját erősíti.

Munkaköri feladatait mindig lelkiismeretesen, pártatlanul, hozzáértéssel, a város mindenkori érdekeit szem előtt tartva végzi, annak ellenére, hogy az olyan sokrétű, hogy több intézménnyel felér. Az integrált intézmény 10 féle szolgáltatást biztosít, a feladatok ellátása pénzügyi oldalról tekintve is igen-igen jelentős. Gyuricza Lászlóné személyéről csak elismeréssel szólhatunk. Ez a kitüntetés méltó elismerése a város életében munkaidejét és munkaköri feladatai sokszorosan meghaladóan kifejtett 33 éves tevékenységéért.

Encs Városért a Közösség Szolgálatában kitüntetésben részesül Nyitrai Csabáné a Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ munkatársa.

Nyitrai Csabáné szinte az intézmény indulásától a Pax Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ munkatársa. 27 évvel ezelőtt nővérként kezdte pályáját és 11 évvel ezelőtt lett csoportvezető az Alapszolgáltatások területén. Az évek során fáradhatatlanul mindig arra törekedett, a munkaidő keretet nem ismerve, sokszor éjszakázva, hétvégéit feláldozva, hogy a rábízott idősek maximális szolgáltatást kapjanak. A rendezvényeken, ünnepségeken aktívan részt vett.

Precizitása, emberszeretete, és a városért való ténykedése példaértékű, melyet nap mint nap tesz csendes alázattal.

„Akikre büszkék vagyunk-2021” kitüntetést adományoz

az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola végzett tanulójának, Stumpf Boglárkának.

Tanulmányi eredménye nyolc éven át mindig jeles, illetve kitűnő volt. Példamutató magatartásával, segítőkészségével, kitartó szorgalmával kivívta tanárai és diáktársai elismerését. A tanulás mellett szívesen sportol. Legkiemelkedőbb versenyeredményeit a sport terén és a közlekedési versenyeken elméleti tudás mellett gyakorlati, ügyességi kerékpáros feladatokat is meg kellett oldania. Országos döntőbe jutott, ahol jól szerepelt, iskolája és a város hírnevét is öregbítve. Körzeti és területi atlétikaversenyeken a szép sikereket elért iskolai csapat meghatározó tagja volt. A tanulás terén is tehetséges. A közösségi munkában is kiemelkedően teljesített. Ötleteivel, szervezőkészségével, szerepléseivel nagyban hozzájárult egy-egy iskolai rendezvény, városi ünnepi műsor sikeréhez.

A tanév végén a tantestület „Jó tanuló, jó sportoló” díjban részesítette.

Tanulmányait Miskolcon a Berzeviczy Gergely Technikumban gazdálkodás és menedzsment szakon folytatja.

 

„Akikre büszkék vagyunk-2021” kitüntetést adományoz SzarvasMilán, a Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola végzett tanulójának

Már egészen pici korától rendkívül érdeklődő, tudásvágyó gyermek. Az otthoni környezet erre nagy lehetőséget adott. Alsó tagozatos korától példamutató szorgalom, lelkiismeretes munkavégzés és kimeríthetetlen tudásvágy jellemezi. Tudására, lelkes hozzáállására mindig számíthattak pedagógusai és diáktársai is. Jó alkalmazkodóképessége, kezdeményező- és kompromisszumkészsége révén nemcsak egyénileg, de csapatban is jól tud dolgozni, irányítóként magával ragadja a többieket. Sokoldalú személyiség, aki nemcsak az iskolában, hanem a hitéletben és a mindennapokban is követendő példát nyújt. Iskola, városi programok aktív résztvevője. Magatartásával kivívta a tantestület és iskolatársai elismerését.

A nyolc év alatt mindig kitűnő bizonyítvány és tömérdek szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói dicsérete mutatja sokszínű tehetségét. Magyar, matematika és természettudományi tárgyak iránti érdeklődése már korán megmutatkozott, szabadidejében is szívesen bővíti tudását. Tamulmányai folyamán mindvégig bizonyította sokoldalúságát, számtalan területen mérettette meg magát országos versenyeken sikerrel. Így öregbítette iskolánk hírnevét, és bizonyította, hogy a legjobbak között van.

Milán tanulmányait az Encsi Váci Mihály Gimnáziumban folytatja.

„Akikre büszkék vagyunk-2021” kitüntetésben részesül: Varga Réka, az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium diákja.

Varga Réka öt éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért el.

Kiváló tanulmányi eredménye mellett angol nyelvből nyelvvizsgát szerzett, emelt szintű érettségit tett kiemelkedő eredménnyel. Az angol nyelv mellett elkötelezett volt a humán tárgyak, a történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgyak iránt is. Ismereteit szívesen bővítette a versenyekre való felkészülések során, több tanulmányi versenyen is részt vett, így az OKTVn. Bejutott az országos Arany János Irodalmi Verseny döntőjébe. Az iskolai- és osztályközösségben rendszeresen vállalt szerepet, melyet lelkiismeretesen elvégzett. Társai elismerését is kivívta szorgalmával, kitartásával, segítőkészségével és jó kedélyével. Az Iskolai Diákbizottság elnökeként két éven keresztül aktívan részt vett az iskolai programok szervezésében, emellett az iskolai és városi ünnepségek állandó, megbízható szereplője volt.

Középiskolai tanulmányait kitűnő érettségi bizonyítvánnyal zárta.

Réka a tanulmányait a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatja.

Ünnepségünk végén egy különleges élményben volt részük azoknak, akik megvárták a sötétedést, Tűzzsonglőrök bemutatóját.

   

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás