Menü Bezárás

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

Tisztelettel tájékoztatjuk önöket, hogy Encs Város Önkormányzata a 12/2021. (III. 10. ) sz. határozatával

elfogadta az óvodai, bölcsődei, mini bölcsődei beiratkozás időpontját:

2021. április 21-23. (szerda-péntek)

8:00 – 16:00 között.

 

Kedves Szülők!

Az óvodai beiratkozással és jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályok változása miatt szükséges, hogy tájékoztassuk Önöket, jogaikról és kötelességeikről.

Kérem, hogy figyelmesen olvassák át az idézett jogszabályi előírásokat.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

8. §  (2)A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

20. § (1) c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról

  • TAJ kártya

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,

(1b) A hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

(1c)A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

(2)A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

(4)Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.

(7)A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

 Kérjük, hogy a fentiekben ismertetettek alapján jelenjenek meg a kijelölt időpontban, illetve a szükséges okmányokat hozzák magukkal.

Kedves Szülők!

A Gagarin úti Bölcsődébe, illetve a Május 1. út 1. sz alatt működő Mini-Bölcsődékbe a fentiekben jelzett időpontban kezdeményezhetik a három éven aluli gyermekeik felvételét.

A felvétel feltételei:

  • Encsi illetve az Encsi Járás állandó lakcím, vagy tartózkodási helyet igazoló lakcím kártya (gyermek-szülő)
  • Szülők munkáltatói igazolása (aktív jogviszonyról)
  • Gyermek anyakönyvi kivonata, vagy személyazonosító igazolványa
  • TAJ kártya (gyermek)
  • A felvétel elbírálása a szükséges dokumentumok megléte alapján a beiratkozás sorrendjében történik.

 

Mind az óvodai, mind a bölcsődei beiratkozás esetén kérjük, hogy a Képviselő-testület által elfogadott időpontokban,

2021. április 21-23. (szerda-péntek)

8:00 – 16:00 között,

kérjék gyermekük felvételét!

 

Segítő együttműködésüket előre is megköszönve, szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint az Óv-Lak Mini Bölcsődék csoportjaiba!

 

Vajkóné Zsiros Emese

intézményvezető

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás